New York’ta kadına şiddet konusunda başvuru mekanizmaları ve 2018 yılı raporu

Doç. Dr. Göknur Akçadağ – Kadına yönelik şiddet yaygın bir toplumsal sorun olarak bütün dünyada her yerde görülebilen bir insan hakkı ihlalidir. Şiddetin en yaygın görülen biçimi erkeğin kadına ve çocuğa karşı uyguladığı aile içi şiddettir. Dünyanın her yerinde kadına yönelik şiddet üzerine yapılan araştırmalara baktığımızda, kadına yönelik şiddetin yaygınlığını, ulusal ve uluslararası çabaların sürdüğünü, şiddete uğrayan kadının nasıl yardım alması gerektiği konularında bilgi eksikliğini görmekteyiz. Toplumda ve aile içinde, dünyada milyonlarca kadının şiddete maruz kalmakta fakat çeşitli nedenlerle çoğu kez şiddet gizli tutulmakta, şiddete uğrayan kişi nasıl yardım alabileceğini bilememektedir.  

Birçok ülkede ve ABD’de, kadına yönelik şiddet konusunda çalışan çeşitli kuruluşların öncülüğünde kadınlara karşı şiddeti engellemeye ve önlemeye yönelik programlar geliştirmiştir. Bu yazıda, New York’ta ilgili mekanizmalar ve işleyişi hakkında bilgi vereceğim. 

ABD’de Anayasa yalnızca federal hükümetin yapısı ve yetkilerini belirlememekte, federal devletin federe devletle ilişkisini de düzenlemektedir. Bu çerçevede sınırlı alanlar dışında tüm güç eyaletlere ait olmaktadır. Bu durum kadına yönelik şiddet konusunda ele alındığında, bir federal yasa bulunuyor olsa da federal devletin çalışmaları ancak limitli düzeyde olmakta, her eyalet kendi çalışmalarını yürütmektedir. New York eyaletinde şiddete uğrayan kadınlar için bazı programlar bulunmaktadır. Nerelere başvurulabileceği, hangi süreçlere tabi olunacağı gibi konularda New York’ta yaşayan Türkler için de faydalı olabileceği düşüncesi ile bazı bilgiler paylaşmak, bilgi eksikliğine katkıda bulunmak isterim. Yazı, kabul edildiğim, International Leadership Visitor Program- (US Department of State Bureau of Educational and Cultural Affairs, on “Combating Domestic Violence, Gender Equality”, New York-Washington DC – Minneapolis ) ilgili mekanizma ile ilgili gözlemlerim ve  verilen bilgiler, çeşitli güncel raporları da göz önünde bulundurarak yazılmıştır.

Safe Homes Project:  “Tüm evler güvenli olana dek..”

New York’ta bulunan Safe Homes Project (kar amacı gütmeyen kuruluş) Ofisi Programı, aile içi şiddetle mücadele eden bir kuruluş olup telefon hattı, danışmanlık, güvenlik planlaması ve aile içi şiddet mağdurları için hukuki savunuculuk desteklerini veren ve bunların yanında 20 yataklı bir konukevi işleten bir hizmet programıdır. “Tüm evler güvenli olana dek…” sloganıyla yola çıkan kuruluş,  profesyonel ve toplumsal gruplara ev içi ve yakın partner şiddetiyle ilgili eğitimler düzenlemekte, mağdurlar için geliştirilen yasa ve politika çalışmalarında bulunmakta ve aynı zamanda anadili İngilizce olmayan kadınlar, gençler, lgbt bireyler gibi özel gruplara ulaşmaktadır. Ev içi ve yakın partner şiddetini ortadan kaldırmayı ve ihtiyaç duyan birey ve gruplara destek, bilgi ve hukuksal savunuculuk sağlamayı amaç edinen SHP, başta partner şiddeti olmak üzere şiddet mağduru kişiler ve çocuklarıyla çalışmaktadır.  Üniversite, hastane, alışveriş merkezleri, sosyal kuruluşlar, sosyal medya, sokak gösterileri-eğlenceleri gibi topluma ulaşabilecekleri her noktada kendilerini tanıttıklarını ve ulaşılabilir olmayı hedefledikleri, kuruluşa başvurma ve konukevinde kalma sürecinde mağdurun vermeyi istediği kadar bilgi verdiği, daha fazlasının sorgulanmadığı ve verilen bilgilerin kişilerin özel hayat bilgilerinin gizliliği göz önünde bulundurularak hiçbir koşulda başka bir kurum ve kuruluşla paylaşılmadığı anlaşılmaktadır. 

Mağdurların yardım hattı sayesinde kendilerine ulaştıklarını, yapılan ilk görüşmenin ardından mağdura yardım edip edemeyeceklerini belirlediklerini, prensip olarak güvenlik nedeniyle bu görüşmenin ofis dışında bir yerde gerçekleştiğini, sonraki aşamalarda ofiste görüşmenin yapıldığı ve ardından ihtiyaç varsa mağdurun konukevine alındığı görülmektedir. 

Konukevine gelen bir mağdur ile yapılan ilk görüşmede beklentilerinin öğrenildiği,  kaygı duydukları konuların ele alındığı bilgisi verilmiştir.  Mağdurların 90-100 gün arasında kalabildiklerini, bu süre zarfında iş bulabildiklerini, sertifika programlarına başvurmak, haftada iki kere destek gruplarına katılmak, mesleki danışmanlık almak gibi fırsatlar yakaladıklarından bahsedilmiştir. Bahsi geçen destek grupları iki amaçla yürütülmektedir. Birincisi travmalar üzerine odaklanılan psikolojik destek grubu; ikincisi bütçeleme, kredi çekme işlemleri, kendi ayakları üzerinde durabilme gibi konulara odaklanan destek grubudur. 

Meslek elamanının şiddet mağduruyla genellikle ilk olarak bir “güvenlik planlaması” oluşturduğu belirtilmiştir. Bu planlama mağdurun işine hangi yoldan gideceği, varsa çocuklarının okuldan nasıl alınacağı, mağdurun kimlerle görüşüp kimlerle görüşmemesi gerektiği gibi mağdurun kriz anında kendi başına almakta zorlanacağı kararlar konusunda onu destekleyecek bir yol haritası oluşturmak anlamına gelmektedir. Benzer bir güvenlik planlaması, çocuklar için de yapılmaktadır. Kuruluşun Aile Mahkemesi’nde görülen “yüksek riskin” olduğu davalarda davayı takip etmek ve mağdura destek olmak için istihdam ettiği bir personel olduğu anlaşılmaktadır. 

Bir diğer önemli nokta olarak konukevine yerleşen kadına ilk günden itibaren konukevinden ayrıldıktan sonra ne yapacağının vurgulanmasının olduğudur.  Bu yolla, mağdura bu yardımın geçici bir yardım olduğu hatırlatılarak uzun vadeli bir çözüm bulabilmesi hedeflenmektedir. 

Konukevinin güvenliği açısından polis dahil olmak üzere adresinin gizli tutulduğu ve hiçbir kuruma iletişim ve ulaşım bilgilerinin verilmediği, New York’un büyük bir şehir/eyalet olmasının mağdurların “anonimleşmesini” böylelikle de şehirde saklanmayı kolaylaştırdığı, Konukevi güvenliğinin alarm sistemiyle sağlandığını, ihtiyaç olması halinde polise başvurulduğu anlaşılmaktadır.

Birçok destek sağlansa da, “Kişi kendinden sorumludur.” mantığı ile hareket edildiği belirtilmekte, kişilerin beyanları esas kabul edilmektedir. Neresinin güvenli olduğu, daha sonra nereye gitmek, ne yapmak istediği gibi kararların tamamen mağdurun inisiyatifinde olduğu bildirilmiştir. 

Safe Horizon: 

İkinci olarak bilgi vereceğim kuruluş olan Safe Horizon, Criminal Justice Program yetkilisi ve Brooklyn Aile Mahkemesi’nin verdiği bilgilere göre, gönüllülük ve bağış esasına dayalı kar amacı gütmeyen bir kuruluş olup aile içi şiddet, tecavüz, cinsel saldırı, çocuk istismarı mağdurlarına yönelik çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Kuruluşun bütçesinin yaklaşık %85’ini eyalet yönetimi ve federal hükümet fonları oluşturmaktadır. Kuruluş, bütçenin geri kalan kısmını ise bağış yoluyla edinmektedir. Kuruluşun aile içi şiddet özelinde yürüttüğü temel çalışmalarım başında yardım hattı (Hotline) gelmektedir. Şiddet mağdurları, suç mağdurları ve tecavüz/cinsel saldırı mağdurlarına yönelik olmak üzere kuruluş bünyesinde 3 farklı yardım hattı 7/24 esasına göre hizmet vermektedir. Ayrıca TDD (İşitme engelliler için haberleşme cihazı) aracılığıyla çalışan dördüncü bir hat da bulunmaktadır. Yardım hatları ücretsiz olup, İngilizce dışında da birçok dilde hizmet vermektedir. Hatlarda görev yapan danışmanlar arayanlara kriz rehberliği, güvenlik planlaması, konukevi bulma, diğer kuruluşlara yönlendirme gibi konularda yardımcı olmaktadır.

Kuruluş temsilcilerinin üzerinde durduğu önemli bir nokta da yardım hattının acil veya hayati tehlike bulunan durumlarda işlevli olmadığıdır. Böyle bir durum söz konusu olduğunda arama, ABD genelinde acil destek/yardım hattı olarak hizmet veren 911’e yönlendirilmektedir. Kuruluşun işleyiş esaslarına göre yardım hattı mağdurun konukevi, toplum merkezi vb. kaynak ve birimlere ulaşması için ilk adım olarak hizmet vermektedir. Sadece aile içi şiddet yardım hattına günde 400-500 civarı arama ulaşmakta olup yardım hattında destek ve danışma uzmanları görev yapmaktadır. Arayanların %25’i acil konaklama talep etmektedir. 

Konukevi Hizmetleri: Safe Horizon, aile içi şiddet mağdurlarına ABD genelinde en geniş konaklama imkanı sağlayan kuruluş olarak, 700 yatak kapasiteli 7 konukevi işletmektedir. Kuruluş konukevlerinde danışma, barınma, yardım, yaşam becerileri, çocuk bakımı ve sağlık hizmetlerini de içeren kapsamlı hizmetler sunmaktadır. Mağdurların konukevlerinde sadece güvende olmaları değil, şiddet sonrası yaşamlarını yeniden inşa etmeleri de hedeflenmektedir. ABD’de konukevleri temel olarak acil barınma (emergency housing) ve geçici barınma (transitional) (daha uzun süreli) ihtiyacını karşılayanlar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kuruluşa bağlı acil barınma konukevlerinde şiddet mağduru kadınlar 90 güne kadar barınabilmekte, gerektiği durumlarda barınma 45 gün daha uzatılmaktadır. 

New York City’de bulunan yaklaşık 2000 acil konukevi yatağının 500’ü kuruluş tarafından işletilmektedir. Genellikle mağdur acil barınma evlerinde daha uzun barınma sağlayan geçici konukevine geçmeden ya da kalıcı bir konaklama imkanına sahip olmadan önce kalmaktadır. Geçici konukevinde mağdur 6 aya kadar konaklayabilmektedir. Yine duruma göre bu süreyi bir miktar daha uzatmak mümkün olmaktadır. Bu sürenin sonunda mağdurun kalıcı bir konuta yerleşmesi umulmaktadır. Fakat konukevlerinde kalanlar üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, mağdurların üçte birinden azı bu imkanı yakalayabilmektedir. Geçici konukevinde bağımsızlıklarını yeniden kazanmaları ve kendi ayakları üzerinde durmaları amacıyla mağdurlara yönelik olarak mesleki eğitim, yemek atölyeleri, akran danışmanlığı, destek grupları gibi imkanlar sunulmaktadır.

Yasal Hizmetler: Kuruluş yasal hizmetler kapsamında bilgi, tavsiye ve yönlendirme sağlayabilmektedir. Her yıl 1200’den fazla kişi kuruluş tarafından uygulanan aile içi şiddet hukuk projesi (Domestic Violence Law Project) kapsamında doğrudan hukuki destek talep etmektedir. Bu destek aile mahkemelerinde ve göçmenlik sorunlarıyla ilgilenen mahkemelerde yasal temsili de kapsamaktadır. Aile içi şiddet hukuk projesi ve göçmen hukuku projeleriyle mağdurlara ücretsiz yasal bilgi ve tavsiye verilmektedir. Bunun yanı sıra muhtaç ve düşük gelirli şiddet mağdurları aile mahkemeleri ve yüksek mahkeme süreçlerinde doğrudan temsil edilmektedir. Kuruluş koruma kararları, çocuk ve evlilik desteği, çocuk velayeti, boşanma ve göç konularında hukuki yardım sağlamaktadır.

New York Aile Adalet Merkezi:

New York Aile Adalet Merkezi ve Brooklyn Aile İçi Şiddet Mahkemesi, Brooklyn Bütünleşik Aile İçi Şiddet Mahkemesi Hâkimi, Aile İçi Şiddet Ceza Mahkemesi Kaynak Koordinatörü, Brooklyn Bölge Savcılık Ofisi, Özel Tanıklar Bölüm Şefi, Brooklyn, Aile Hukuku/Aile İçi Şiddet Birim Müdür Yardımcısı, Göçmen Müdahale Projesinden kıdemli avukatların verdiği bilgi ve gözlemlenen örnek duruşmalardan edinilen bilgiye göre, aile içi şiddet davasında eğer çocuk varsa, sadece çocuğun durumu ile ilgilenen ve mahkemede bu çerçevede savunma yapan bir avukat sağlanmaktadır. Böylelikle şiddetin sessiz tanığı olan çocuğun bakış açısı da davaya yansımış olmakta ve çocuğun çıkarları da korunmaktadır. Bunun yanında aile mahkemesinde yalnızca aile içi şiddet konusundaki davalara bakan ve bu alanda uzmanlaşmış bir hâkim bulunduğu gözlemlenmiştir. Davalarda yer alan avukat ve savcılar da bu alanda uzmanlaşmışlardır.

Bütünleşik Aile İçi Şiddet Mahkemesi Modeli sistemi, aile içi şiddetten olumsuz etkilenmiş aileler için mahkeme sürecindeki ilgili tüm dosyaların bir araya getirilmesi ve tek hâkim tarafından dosyaya bakılmasını sağlamaktadır. Mahkeme aynı zamanda ailelerin ihtiyacı olan hizmetlere işaret etmek amacıyla kaynakların tek bir elden sağlanmasına da yoğunlaşmaktadır. Mahkeme adli karar alma süreçlerini geliştirmek için çalışmalarını; aile ile ilgili tüm sorunlar hakkında güncel ve kapsamlı bilgiye sahip olmak; davacıların tüm haklarını korumak; Saldırganın mahkeme emirlerine uymasını özenli bir şekilde izleyip mağdur güvenliğini sağlamak; Aile içi şiddet mağduru kadınlara ve bu ailelerdeki çocuklara yönelik yardım ve hizmetler sağlayan sivil toplum kuruluşları, çocuk refah ajansları ve cezai adalet sistemi arasındaki işbirliğini koordine etmek gibi başlıklarda yürütmektedir.

Aile Adalet Merkezleri, aile içi şiddet mağdurları ve onların çocukları için ilk kabul noktası niteliği taşımaktadır. Bu merkezlerde süreci kolaylaştırmak amacıyla ilgili birçok kurumun bir temsilcisinin olduğu görülmektedir. Mağdurlar için tüm hizmetler ücretsizdir. Hizmet vermek için İngilizce bilme koşulu bulunmamakta, gerektiğinde çeviri hizmeti sağlanmaktadır. 

Merkezlerde her gelen mağdur için birebir olarak çeşitli hizmetler verilmektedir. Dava yönetimi hizmeti ile hem mağdura hem de çocuğuna birebir ya da destek gruplar aracılığıyla danışmanlık hizmeti verilmektedir. Stajyer avukatlar ve hukukçular aracılığıyla velayet vb. konularda yasal bilgiler verilmektedir. Merkezde görevli polisler tarafından aile içi şiddetle mücadelede suçu raporlama, mağdurların güvende kalabilmeleri gibi konularda bilgiler verilmekte ve destek olunmaktadır. Yeterlilik hizmetleri aracılığıyla işe hazırlama ve çeşitli konularda eğitim programları düzenlenmektedir. Çocukların vakit geçirebilmesi için çocuk odası bulunmaktadır. Merkez içindeki Bölge Savcılık Ofisi’ne bağlı Aile İçi Şiddet Bürosu aracılığıyla savcılar cezai adalet sistemi ile ilgili soruları cevaplamakta ve mağdurlara destek olmaktadır. New York şehrinde 2 bin küsür yataklı acil durum konukevi bulunmaktadır. 

InMotion:

Ücretsiz hukuki danışmanlık hizmeti sunan InMotion adlı kuruluş, ailede şiddet gören ve acil olarak hukuki ihtiyaçları olan fakat bunu karşılayacak ekonomik gücü olmayan kadınlara destek verme amacıyla kurulmuştur. Kurumun sunduğu hizmet alanları evlilik, boşanma, aile ve göçmenlik üzerinedir. Başka bir ifadeyle hem şiddet mağduru hem de dil ve kültürel engellerle dışlanmış göçmen kadınlara hizmet vermektedir. Kurumun en önemli özelliği bu hizmetleri veren avukatların gönüllülük esasıyla çalışmalarıdır. Bu uzman avukatlar şiddet mağduru kadınlar ve onların çocuklarını korumak için koruma emri, maddi destek, nafaka, velayet ve boşanma konularında destek sunmaktadır. 

Diğer Kuruluş ve programlar:

Brooklyn Aile İçi Şiddet Mahkemesi, Eyalet Aile İçi Şiddeti Önleme Ofisi, New York Şehir Program Müdürü,  “Children’s Aid Society” Aile Refah Programı Başkanı aile mahkemeleri ile işbirliği çalışmaları yürütülmekte ve çocukların aile içi şiddetten nasıl etkilendiği ve nasıl başa çıkabileceği ve çocuklara özel hazırlanabilecek destek mekanizmaları bulunmaktadır. Derneğin çocuklar ve anneleri için ayrı programları bulunmaktadır. Kadınların şehir değiştirmelerine, ev/iş bulmalarına yardım etmekte, güvenlik planlaması yapmaktadırlar.

ABD’de kadına yönelik şiddetle mücadelede sağlık sektörünün önemli bir rolü bulunmaktadır. Hastanelerde acil servis kayıtlarına yönelik bir çalışma çerçevesinde acil servise gelen kadınlarda aile içi şiddet vakası diğer tüm vakalarda daha fazla sayıda olduğu görülmüştür. 

Zorunlu tutuklamadan dolayı kadınlar ceza davası için uğraşmamaktadır. Çocuk bakımı, ekonomik sıkıntı vs. gibi nedenlerden dolayı kadınlar eşlerinin hapse girmesini istememektedir. Kadınlar bu nedenlerden dolayı eşlerinin lehine ifade verseler de telefon konuşmalarına ait kayıtlar, komşuların ifadeleri gibi diğer deliller polis tarafından toplanmaktadır. “Pro-prosecution policy” adı verilen politika gereği kadın davacı değilim dese de, dava devam etmektedir. ABD’de polis tarafından zorunlu olarak aile içi şiddet olay raporu tutulmaktadır. Mağdurun davacı olmaktan vazgeçtiği durumlarda bu rapor davanın seyri açısından yararlı olmaktadır. Şiddet mağduru kadın için genellikle güvenlik planlaması oluşturulmaktadır. Konukevine gitmek istemeyen ya da eşleri hâkim tarafından serbest bırakılan ve bu nedenle güvenlik riski bulunan kadınlara yönelik ev alarm sistemi kurulmakta ya da panik butonu benzeri telefonlar verilmektedir. Ayrıca mağdurun günlük rutinine bakılıp tehlike durumuna göre yeni bir rota çizilebilmektedir.

Kadına karşı şiddete ilişkin istatistiksel bilgiler federal devlet tarafından toplanmakta olup, New York şehri için bilgilere ulaşmaya çalışıldığında çeşitli istatistiki rakamlara ulaşılabilmektedir. 

NYPD dökümanlarına göre suç katagorisi sınıflaması: Rape (Includes Rape first second and third degree) ; Other Felony Sex Crimes (Includes Sodomy first, second and third degree, Sexual Abuse first degree, Incest and Sexual Conduct Against a Child); Misdemeanor Sex Crimes: Sex Abuse first and second degree, Sexual misconduct, Forcible touching) şeklindedir. New York şehrinin güncel kadına karşı şiddet konusunda güncel istatistikler https://www1.nyc.gov/site/nypd/stats/reports-analysis/domestic-violence.page linklerinde yer almaktadır. 

NYPD Citywide Historical Data bilgilerinde; misdemeanor sex crimes (Contains sexual abuse, sexual misconduct, forcible touching, endangering the welfare of a child, and obscenity) 2000 yılında 4394,  2001’de 4584, …2015’de 4555, 2016’da 4947 olduğu anlaşılmaktadır. Ağır suçlar kategorisinde, cinsel şiddet-tecavüz bağlamında, 2000 yılında 2.068, 1.981, 2014’te 1352, 2015’de 1438, 2016’da 1438 rakamları verilmiştir. 

2018 yılı Aile İçi Şiddet  Değerlendirme Komitesi Yıllık Raporu ve Veriler

2018 yılı Aile İçi Şiddet  Değerlendirme Komitesi Yıllık Raporu (Belediye Başkanının Aile İçi Şiddetle Mücadele Komisyonu Üyesi; Cecile Noel)’na göre, 2010’dan 2017’ye kadar New York’ta 508 aile içi şiddet cinayeti olayı yaşanmış ve 544 kişi aile içi şiddet cinayetlerinin kurbanı olmuş. Aile içi şiddet cinayetleri, New York’ta meydana gelen cinayetlerin % 17,5’ini (3,117’nin 544’ü) oluşturmuştur. (Rapor ayrıntıları ve tablolar için Bkz. https://www1.nyc.gov/assets/ocdv/downloads/pdf/2018_Annual_FRC_Report_Final.pdf)

Rapora göre; 

Domestic violence homicides declined by 20.6% – from 63 in 2016, to 50 in 2017. 

Other family-related homicides declined by 4.0% – from 25 in 2016, to 24 in 2017. 

Intimate partner homicides declined by 31.6% – from 38 in 2016, to 26 in 2017. 

Raporun sonunda bazı tavsiyeler de yer almaktadır;

ÖNERİLER

Önleme ve Müdahale;

• Aile içi şiddet mağdurları için yardımın önündeki engelleri azaltmak amacıyla mahalle hizmetlerinin haritalandırılması ve bilgilendirme videoları dahil olmak üzere NYC Hope web portalı hakkındaki bilgileri genişletin.

Halk eğitim;

• Aile içi şiddet mağdurları için mevcut hizmetler hakkında farkındalığı artırmak ve hayatta kalanları NYC Hope’a götürmek için sosyal medyayı kullanın.

• Şehir içi kurumlara, toplum temelli organizasyonlara ve işletmelere eğitim vererek, aile içi şiddet ve mevcut hizmetlerin oluşması hakkındaki bilgileri arttırmaya devam edin.

Veri Toplama ve Raporlama;

•Veri odaklı çözümleri ilerletmeye devam edin. Kapsamlı müdahale ve önleme, samimi eş cinayet riski faktörlerinin anlaşılmasını gerektirir. Cinsiyete, ırk / etnik kökene ve cinsel yönelime göre, kaynaklara ve fırsatlara erişimdeki tarihsel eşitsizliklerin, bireylerin aile içi şiddete karşı savunmasızlıklarına neden olabileceği anlayışını destekleyin. Şehir ajansları bu tür kritik bilgileri yakalamak için işbirliği yapmalıdır.

NYC Domestic Violence Task Force 2017 goals and recommendations: Reducing Domestic Violence in New York City (CUNY)

http://islg.cuny.edu/sites/our-work/reducing-domestic-violence-in-nyc/

Bir diğer güncel rapor CUNY iş birliği ile hazırlanmıştır. Rapora göre; 2007 yılında, şehirdeki tüm büyük suçların % 4’ü ev içi şiddete ilişkindi (geniş ölçüde aynı ailenin üyelerini içeren suçları içermesiyle tanımlandı veya hane halkı veya yakın partnerlerle ilgili olanlar). 2016 itibariyle bu oran % 11,6’ya yükselmiş durumda. Aile içi şiddet şu anda şehir genelinde her beş cinayetten birini (ve her beş cinayetten ikisini) oluşturuyor. Bu rakamların yanısıra, her yıl rapor edilmeyen daha geniş bir aile içi istismarın bulunduğu da düşünülmelidir. 

Önde gelen ulusal bir çalışma, 18 yaşın üzerindeki Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bireylerin % 5,4’ünün her yıl partneri vs tarafından tecavüz, fiziksel saldırı veya takip mağduru olduklarını tespit edildi. 

Bunun bize söylediği şey, aile içi şiddetin çoğu zaman diğer sorunların arkasına saklanan sinsi bir sorun olduğudur. New York şehrindeki sığınma evlerinin yaklaşık % 25’i aile içi şiddetten kaynaklanarak gelmiş kişilerden oluşmaktadır. Yakınındaki partnerden fiziksel şiddet yaşayan kadınlar ortalama yılda 7.2 gün iş kaybıyla ilgili verimlilik kaybına da uğramaktadır.

Rapor, şehir genelinde aile içi şiddete dayanıklı ve etkili çözümler üretmek için hedeflenen yatırımlar için bir dizi öneridir. Toplu olarak, bu önerilen yatırımlar aşağıdakiler için taze ve kapsamlı stratejiler sunar:

1. Çocuk ve gençliğin önlenmesi ve müdahalesinin genişletilmesi; 

2. Ceza adalet sistemi müdahalelerinin arttırılması;

3. New York topluluklarının güçlendirilmesi; 

4. Kaynakları en üst düzeye çıkarmak için şehir genelinde koordinasyonu geliştirmektir.

The National Coalition Against Domestic Violence (NCADV)’a göre eyaletlere göre ayrıştırılmış listeler içinde New York eyaletindeki başvurabilecek program ve kuruluşlar şunlardır: 

DOMESTIC VIOLENCE PROGRAMS IN NEW YORK

1st Congressional District: Brighter Tomorrows Shirley

2nd Congressional District: Suffolk County Coalition Against Domestic Violence Bay Shore

3rd Congressional District: The Safe Center Ll Bethpage The Retreat Wainscott

4th Congressional District: Circulo de la Hispanidad Long Beach

5th Congressional District:  Allen Women’s Resource Center Jamaica

8th Congressional District: Center Against Domestic Violence Brooklyn Urban Justice Center

Brooklyn HELP USA Brooklyn

10th Congressional District: FEGS New York, Sanctuary for Families New York, Urban Resource Institute New York

11th Congressional District:  Seamen’s Society for Children and Families Staten Island

12th Congressional District: Barrier Free Living New York, Connect New York, Good Shepherd Services – Safe Homes Project New York, NYC Anti-Violence Project New York

New Destiny Housing New York, Ohel Children’s Home and Family Services New York

13th Congressional District: Edwin Gould Services for Children and Families New York Violence Intervention Program New York

14th Congressional District: Korean American Family Service Center Flushing

15th Congressional District: Jewish Board Family and Children’s Services Bronx, Services for the UnderServed Bronx

17th Congressional District: Center for Safety and Change New York, My Sisters’ Place White Plains, Westchester County Office for Women White Plains

18th Congressional District: Safe Homes of Orange County Newburgh, Putnam/Northern Westchester Women’s Resource Center Mahopac

19th Congressional District: Community Action of Greene County Catskill, Safe Against Violence Hamden Family Services of Dutchess County Poughkeepsie Grace Smith House Millerton, House of Hoe Wappingers Falls, Catholic Charities of Schoharie County Cobleskill, Family of Woodstock Kingston

20th Congressional District: Equinox Domestic Violence Services Albany, Unity House of Troy, Troy

21st Congressional District: Behavioral Health Services North Plattsburg, Hamilton County Department of Social Services Indian Lake, Victim’s Assistance Center of Jefferson County Watertown, Lewis County Opportunities Lowville, St. Lawrence Valley Renewal House Canton, Catholic Charities of Warren, Washington and Saratoga Counties Saratoga Springs

22nd Congressional District: Chenango County Catholic Charities, Norwich, Catholic Charities of Herkimer County, Ilion, YWCA of the Mohawk Valley, Utica

23rd Congressional District: ACCORD, Belmont, Rise Endicott, Salvation Army of Elmira Safehouse, Safe Harbors of the Finger Lakes, Geneva, Catholic Charities of Chemung County, Elmira, Seneca County Community Counseling Center, Seneca Falls, Arbor Housing and Development Net Domestic Violence, Shelter Corning, A New Hope Center, Owego

24th Congressional District: Cayuga Seneca Community Action Agency, Auburn, YWCA of Cortland, Cortland, Liberty Resources, Syracuse, LA LIGA Spanish Action League, Syracuse, Vera House, Syracuse

25th Congressional District: Lifespan Elder Abuse Prevention Program, Rochester, Willow Domestic Violence Center, Rochester

26th Congressional District: Erie County District Attorney’s Office, Buffalo, Family Justice Center Buffalo, Child and Family Services, Buffalo, Hispanos Unidos de Buffalo, Buffalo, YWCA of Niagara, Niagara Falls, YWCA Tonawandas

27th Congressional District: YWCA of Genesee County, Batavia, Chances and Changes, Geneseo, Family and Children’s Services of Niagara, Niagara Falls, Orleans County Department of Social Services, Albion, Pathstone Domestic Violence, Albion, Wyoming County RESTORE Domestic Violence Program, Warsaw

, , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published.