Türkiye darbelere son diyor; demokratikleşmede önemli bir adım daha!

Türkiye, demokratikleşme yolunda önemli adım daha atıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İç Hizmet Kanunu’nun 35. Maddesi değiştiriliyor.

‘Silahlı Kuvvetlerin vazifesi; Türk yurdunu ve anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti’ni kollamak ve korumaktır.’ şeklindeki 35. maddeyle iglili tasarı TBMM Başkanlığına sunuldu.

İç Hizmet Kanunu’nun 2, 35 ve 43’üncü maddelerinin yanı sıra İl İdaresi Kanunu ve Yüksek Askeri Şura Kanunu’nda önemli değişiklikler öngören düzenlemeler için yasa değişikliği çalışmasısının Ekim ayından önce Meclis’ten geçmesi beklenmiyor.

Bozdağ’dan 35. madde açıklaması

TSK İç Hizmet Kanunu’nun 35. Maddesi değiştirilmesiyle iglili tasarının TBMM’ye sunulmasından önce bir açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ”İç Hizmet Yasası’nın 35. maddesi değişecek. Kaldırılması söz konusu değil. Gruplar arasında bir mutabakat var Meclis görüşmelerinde. Sonrasında TBMM tatile girecek. Zannediyorum yeni yasama döneminde yasalaşacaktır.” dedi.

Tasarının getirdiği değişiklikler şöyle:

Tasarıyla, TSK İç Hizmet Kanunu’nun 2’inci maddesinin birinci fıkrasındaki, “Askerlik, Türk vatanını, istiklal ve Cumhuriyetini korumak için harb sanatını öğrenmek ve yapmak mükellefiyetidir. Bu mükellefiyet özel kanunlarla vaz’olunur” ifadesinin yerine “Askerlik, harp sanatını öğrenmek ve yapmak mükellefiyetidir” cümlesi getiriliyor

Askeri darbelere “yasal dayanak” olarak gösterilen TSK İç Hizmet Kanunu’nun 35’inci maddesindeki, “Silahlı Kuvvetler’in vazifesi, Türk yurdunu ve anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti’ni korumak ve kollamaktır” cümlesi tasarıyla, “Silahlı Kuvvetler’in vazifesi; yurt dışından gelecek tehdit ve tehlikelere karşı Türk vatanını savunmak, caydırıcılık sağlayacak şekilde askeri gücün muhafazasını ve güçlendirilmesini sağlamak, Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla yurt dışında verilen görevleri yapmak ve uluslararası barışın sağlanmasına yardımcı olmaktır” şeklinde değiştiriliyor.

Tasarının 17’inci maddesiyle, TSK İç Hizmet Kanunu’nun 43’üncü maddesindeki, “Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü siyasi tesir ve düşüncelerin dışında ve üstündedir” hükmü çıkartılarak, yerine “Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları siyasi faaliyette bulunamaz” ifadesi getirildi.

İl İdaresi Kanunu’nda da değişiklik içeren tasarıyla, illerde çıkabilecek olaylara karşı müdahalede yetkiler, Bakanlar Kuruluna aktarılıyor. Tasarının 14’üncü maddesiyle, İl İdaresi Kanunu’nun 1996 ve 2003 yıllarında da değişikliğe uğrayan 11’inci maddesindeki, “Birden fazla ili içine alan olaylarda ilgili valilerin isteği üzerine aynı veya farklı askeri birlik komutanlarından kuvvet tahsis edilmesi durumunda iller veya kuvvetler arasında işbirliği, koordinasyon, kuvvet kaydırması, emir komuta ilişkileri ve gerekli görülen diğer hususlar yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde Genelkurmay Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek esaslara göre yürütülür” cümlesindeki, “Genelkurmay Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından” ibaresi “Bakanlar Kurulu” olarak değiştiriliyor. Aynı maddeye, “Bu fıkra uyarınca görevlendirilen Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerinin, bu fıkra kapsamındaki faaliyetleri, askerlik hizmet ve görevlerinden sayılır” hükmü de eklendi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.